Fågelskydd
Vindkraft & 3G Högerspalt PDF Skriv ut Skicka sidan

Svensk epost-lista "Vingkraft" 

 

Internationell epost-lista "Wind turbines and birds / bats"

 

Yttrande om Gabrielsberget 2006-10-04 

Yttrande Gabrielsberget 2004-08-09 

Yttrande från VOF och ÅOF om Gabrielsberget 2004-02-05 

 
Kampen om Umedeltat_Högerspalt PDF Skriv ut Skicka sidan

Epilog

Dokumentarkiv 

Bullerlitteratur

I media

 
Epilog PDF Skriv ut Skicka sidan

Nybyggnad av järnväg värderades högre än lagstadgat naturskydd (Natura 2000). Så högt att Banverkets påstående om att det saknades alternativ stoppade allt kritiskt tänkande. De svenska myndigheterna och rättsväsendet struntade därmed i sina internationella åtaganden. Man ödelade de skandinaviska taigasädgässens bästa rastplats i Norrland med en järnväg trots att det fanns alternativ. Nu blir det upp till bevis för Banverket och andra som påstått att Natura 2000-området ska bli bättre efter bygget. Dessa filmer visar i alla fall hur det såg ut före: Nattplatsen på Västerfjärden, ca 500 m från banvallen (med beräkande 20 godståg/natt):

 

IMG 0308

Högt havsvattenstånd märks direkt i Västerfjärden och strandängarna (16.12 2006). I bakgrunden passerar idag Botniabanan.


 

IMG 0309

Degernäsbäcken fullständigt överfull vid sitt utlpopp i Rinneln (16.12 2006)

 

 
Dokumentarkiv PDF Skriv ut Skicka sidan


PÅMINNELSER

 NATURVÅRDSVERKETs yttrande om Botniabanan genom Umeälvens deltaområde. 2003-02-20 [Visar att NV valt att inte bidra med sin kompetens för att genom alternativa/justerade sträckningar minimera intrånget i Natura 2000. Notera miljöjuristens avvikande mening sist i dokumentet] 

 Banverkets nya kompensationsåtgärder är egentligen skötsel av Natura 2000 - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (2,5 Mb) 2007-02-15 
 
Viktiga dokument i kronologisk ordning 

 REGERINGSRÄTTEN godkänner REGERINGENS tillåtlighet. Men en ledamot reserverar sig! 2008-12-10 

 SNF/SOF:s kommentarer på REGERINGENS svar på REGERINGSRÄTTENS frågor 2008-05-13 

95 Rosengrens kommentarer på Regeringens svar på Regeringsrättens frågor2008-04-29 

 REGERINGENS svar på REGERINGSRÄTTENS frågor 2008-04-10 

 REGERINGSRÄTTEN ställer en rad frågor till REGERINGEN gällande bl a alternativhanteringen 2008-02-07 

 Komplettering av SNF och SOF:s begäran om rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2008-01-24 

 Sakägare och ornitologer kommenterar NATURVÅRDSVERKETS okritiska roll som remissinstans i miljöprövningen av Botniabanan SR, P1-morgon 2008-01-02

90 SNF och SOF begär rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2007-12-28 

 Markägarna gm advokat Rosengren begär rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2007-12-20 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS andra dom 2007-12-06 

 VOF:s kritik mot att LÄNSSTYRELSEN bildar naturreservat i Degernäs för skydda Botniabanan 2007-12-02 

 SNF:s och SOF:s förslag på justering av östlig Botniabana - TEXT ochKARTOR
2007-10-15 

85 SNF:s och SOF:s kommentar till MILJÖÖVERDOMSTOLEN angående Banverkets begäran att få börja bygga innan kompensationsåtgärderna fungerar2007-08-20 

 VOF:s invändning mot att banverket ansöker om vattendom för kompensationsåtgärder innan dessa godkänts av EU eller vunnit laga kraft i Sverige 2007-08-15 

 Adv Rosengrens begäran om rättsprövning i Regeringsrätten av regeringens tillåtlighet, med fokus på alternativhanteringen 2007-08-10 

 Sveriges svar på dessa frågor från EU-Kommissionen 2007-03-20 

 EU-Kommissionens frågor till Sverige med anledning av klagomål på kompensationsåtgärder 2007-02-22 

80 SOF/SNF:s juridiska ombud Dr C. Hörnberg-Lindgrens slutanförande i Miljödomstolen 2007-02-16 

 Den skandinaviska taigasädgåsens bevarandestatus behöver omvärderas. Sakkunnigutlåtande av Ulf Skyllberg framfört inför Miljödomstolen (2 Mb) 2007-02-15 

 Banverkets nya kompensationsåtgärder är egentligen skötsel av Natura 2000 - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (2,5 Mb) 2007-02-15 

 Analys av Banverkets nya kompensationspaket i Umedeltat - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (7 Mb) 2007-02-15 

 Geografisk fördelning av rödlistade arter i Umedeltat - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (5 Mb) 2007-02-15 

75 SOF/SNF:s juridiska ombud Dr C. Hörnberg-Lindgrens inlaga till andra omgången i Miljödomstolen 2007-01-31 

 Sakägarnas advokat Björn Rosengrens inlaga till andra omgången i Miljödomstolen 2007-01-18 

 Prof i miljörätt Jonas Ebbessons rättsutlåtande om Natura 2000 och regeringens tillåtlighet - Bilaga 1 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Tågbuller i relation till taigasädgåsen. Bilaga 2 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Train Noise in Relation to Night Roost of the Taiga Bean Goose in the Ume River Delta. (som ovan fast på engelska 2007-01-18 

70 Övergripande analys av Banverkets (sjätte) förslag till kompensationsplan. Bilaga 3 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Kommentar till att Banverket förkastar VOF/SOF:s förslag på justerad östlig dragning 2007-01-09 

 Banverkets "analys" av VOF/SOF:s förslag på justerad östlig dragning 2007-01-08 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS (första) BESLUT 2006-06-15 

 "Änget riskerar få Ume flygplats svartlistad 2006-05-22 

65  "Miljöprövning - ett spel för gallerierna" - debatt i Aftonbladet 2006-04-19 

 VOF:s och SOF:s krav på justerad deltadragning 2006-03-17. 

 Svenska Pilotföreningen i skarp protest mot Änget 2006-03-28. 

 VK intresserar sig för den justerade dragningen 2006-03-26. 

 Sakkunnigutlåtade om banverkets alternativ till Ängert 2006-03-14. 

60 Piloter kritiska till fågelsjön Änget 2006-02-02. 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS krav på banverket att ta fram alternativ som helteller delvis ersätter Änget 2006-01-11. 

 Kvantifiering av rastande fåglar i Umedeltat 2005-12-30. 

 Jonas Ebbesson bemöter Bylunds ursinniga debattinlägg 2005-05-31. 

 Banverkets GD BO Bylund ondgör sig över Botniabanans försening dagarna före prövning i Miljödomstolen 2005-05-22. 

55 Artikel om sädgässen i Umedeltat publicerad i Ornis Svecica 2005-05-02. 

 Få ostörda områden på deltaslätterna 2005-04-14. 

 Christina Hörnberg Lindgrens slutplädering vid Miljödomstols-förhandlingarna 24/2 2005-03-21. 

 Christina Hörnberg Lindgrens inlaga för SOF:s räkning vid Miljödomstols-förhandlingarna 24/2 2005-03-21. 

 SVT rapporterar från Miljödomstolsförhandlingarna SVT 2005-02-25. 

50  Umedeltat i Sverigetopp beträffande rödlistade fågelarter 2005-02-22. 

 Svenskt Flyg begär att Luftfartstyrelsen granskar flygsäkerheten kring ÄngetSvD 2005-02-20. 

 Störning av IBA arter i Umedeltat 2005-02-15. 

 Svenskt Flyg kritisk mot fågelsjön nära flygplatsen DN 2005-01-29. 

 Uppdatering av fågeldata för Umedeltat 1972-2004, med beskrivning av IBA-status. 2005-01-25

45  Svenska miljörörelsen vädjar till EU-parlamentet att pröva fallet med Botniabanan. 2005-01-20. 

 Bild 2004-04-13 som visar att det var främst sångsvan och trana som gillade Banverkets liggsädsmatning på Skäret Foto Per Bernhardtson. 

 VOF/SOF tillbakavisar taktiska beskyllningar från Banverket och deras anhängare 2005-01-12

 Banverket beskyller VOF/SOF för att överdriva fågeldata 2004-12-13

 Taigasädgässens, grågässens, sångsvanarnas och tranornas födosök i Umedeltat våren 2004. På engelska (1,2 Mb)

40  Svenska Dagbladet beskriver det juridiska läget för Botniabanan genom Umedeltat 2004-11-28

 SOF överklagar Länsstyrelsens beslut 2004-11-11

 SNF överklagar Länsstyrelsens beslut 2004-11-04

 Sakägarnas advokat anser att Miljödomstolen inte ska ge tilltånd till deltabro2004-10-28

 LÄNSSTYRELSEN i Västerbotten ger sitt tillstånd att exploatera Natura 2000-området, dagarna innan förhandlingar i Miljödomstol 2004-10-14

35  Tysk sädgåsexpert varnar för Botniabanans störning av nattplatsen i Västerfjärden 2004-10-11

 Utförlig metodik för västlig infart av Botniabanan till Umeå av Mats Falk (OBS 2 Mb!) samt flera aktuella brev till och från EU kommissionen. (uppdaterad 2004-09-24)

 Vetenskapliga referenser som visar hur känsliga gäss är för störning 2004-09-21

 Bakgrundsdata till nya bullerberäkningar av ekvivalent buller över Västerjärden" 2004-09-20 

 Beräkningar av ekvivalent buller över Västerjärden" 2004-09-20

30 En översättning av den juridiska bedömningen inom EU-Kommissionen av "tvingande skäl" samt "enda alternativet" 2004-09-17

 Kommentarer till de interna dokumenten från EU-Kommissionen 2004-08-26

 42-sidor interna dokument från EU-Kommissionen som visar att man långt ifrån var positiv till att ge tillåtlighet. (1,5Mb) 2004-08-26

 Vetenskapligt styrkt att buller från vägar och järnvägar stör fåglar 2004-08-10

 VOF hävdar att Länsstyrelsen inte angett rätt habitat i Bansträckningen. Den rätta borde vara 91E0 "Alluvial lövskog tidvis översvämmad". Se med egna ögon. Foto Per Bernhardtson. 2004-07-12 

25 Bullerberäkning av planerad Botniabana vid taigasädgässens nattplats i Västerfjärden. Av Per Bernhardtson för VOF:s räkning. På engelska (0,6 Mb)

 Artikel om sädgåsens rastning i Umedeltat och norra Norrland. Fåglar i Västerbotten nr 3 / 2003

 VOF:s kritik mot att Naturvårdsverket förbiser störning av övernattande sädgäss vid bedömning av föreslagen Botniabana genom Umeälvens delta.2004-03-16 

 VOF/UFF:s synpunkter på järnvägsplan genom Umedeltat. 2004-03-04 

 Läs kritik mot Banverkets bullerkalkyl i Umedelta och Umeå. 2004-03-07 

20 John Jeglum´s utlåtande om skogshabitaten på Stor-Sandskär 2004-02-20 

 Skälen till VOF:s och UFF:s utträde ur Banverkets referensgrupp. 2003-10-21 

 MILJÖMINISTERN nekaR att utse en oberoende referensgrupp om kompensationsåtgärderna. 2003-09-16 

 MILJÖMINISTERN ger löfte till VOF att följa kompensationsplanen noga. 2003-06-27 

 REGERINGENS beslut att ge tillåtlighet med förbehåll. 2003-06-12

15 EU-KOMMISSIONENS yttrande (på engelska). 2003-04-24

 NATURVÅRDSVERKETS yttrande om Botniabanan genom Umeälvens deltaområde. 2003-02-20 [Visar att NV valt att inte bidra med sin kompetens för att genom alternativa/justerade sträckningar minimera intrånget i Natura 2000. Notera miljöjuristens avvikande mening sist i dokumentet] 

 VOF:s / Umeå Delta- och skärgårdsförenings klagomål på kumulativa effekter mellan flyg och tåg. 2003-02-17 

 VOF:s / Umeå Delta- och skärgårdsförenings klagomål på MKB-förfarandet.2002-11-20 

 VOF/SOF:s remisssvar om kompensationsåtgärder 2002-08-30 

10 Forskaruppropet i Aftonbladet 2002-10-16 

 SOF/SNF/WWF:s klagomål på otillräcklig klassificering av Natura2000-området.2002-03-25 

 Restaureringsplan för kustnära strandängar vid Västerfjärden i Umeälvens deltaområde. 2001-10-17 

 VOF/SOF:s remisssvar, del 1 2001-02-12 

 VOF/SOF:s remisssvar, del 2 (detaljer) 2001-02-12 

5 VOF/SOF:s samt markägarnas förslag på ett väsentligt större Natura 2000-område med både delta och slätter. 2001-01-15 

 Gåsexperten Leif Nilssons yttrande om sädgässen i relation till planerad Botniabana. 2000-12-18 

 SOF:s vädjan till Banverket att utreda alternativ till dragning av Botniabana.2000-12-01 

 SOF/VOF/UFF:s vädjan till Länsstyrelsen att snarast ge Umedeltat med slätter ett lagligt skydd samt att undvika dragning av Botniabana. 2000-10-10 

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap MB - ett PM med flödesschema
 Kartor 

 KARTA Natura 2000

 ÖVERSIKTSKARTA Umeälvens mynning