Bullerlitteratur PDF Skriv ut Skicka sidan

Vetenskapliga studier styrker att buller från vägar och järnvägar stör fåglar

Docent Ulf Skyllberg i VOF:s styrelse gjorde nyligen en sökning i vetenskapliga databaser inom ämnesområdet störning av fåglar från vägar och järnvägar och fann en rad publikationer av relevanta vetenskapliga studier från den senaste 10-årsperioden. En av dessa har även en rekommendation om hur en MKB (EIA) med avseende på hur effekter av buller från vägar på fågellivet skall utföras (Reijenen et al. 1995). 

Ytterligare studier av samma holländska forskargrupp har kommit fram till att det är bullret från vägar som är den största och viktigaste störningsfaktorn. Man har kommit fram till att 45 dB(A)är en tröskelnivå för störning. Baserat på bullernivåer har man sedan arbetat fram en modell som kan användas såväl för väg- som för t ex järnvägsstörningar. Nyligen har samma forskargrupp gjort en första studie av effekter från järnvägar (Tulp et al. 2004 – än så länge endast publicerad som ett abstract under konferensen: "Conservation of meadowbirds in North Germany, 4-5 September 2002). Slutsatserna är likvärdiga med vägstudien: det är bullret som är avgörande för störningen och återigen är 45 dB(A) någon form av tröskelvärde. Översatt till effekter på fågellivet så visade sig störningszonen i den studien ligga mellan 200 och 1 500 m från järnvägen, beroende på frekvensen av tåg (och det buller de gav upphov till). Med tanke på de mycket höga bullernivåer som kommer att genereras i Umedeltat (se bifogat dokument baserat på Banverkets egna mätningar, men med små justeringar) är det ingen tvekan om att de störningszoner som Ekologigruppen och Banverket använt sig av är alldeles för små. Notera t ex att 73 dB(A) uppnås ända upp emot 1 200 m från järnvägen vid passage av ”Stålpilen”. Vem som helst förstår att Banverkets senaste planer om kompensationsåtgärder, där man tänker sig att mata sädgässen alldeles invid järnvägen (100-200 m) på Skäret, i sken av dessa studier, rent ut sagt är ett hån mot allt vad vetenskap och kompetens innebär. 

Naturligtvis skulle den modell som forskargruppen från Holland tagit fram och redovisat i en rad studier från slutet av 90-talet ha nyttjats vid bedömning av störning på fågellivet av Botniabanan i Natura 2000 området Umedeltat. Även om studier av rastande fåglar inte finns att tillgå är dessa studier av häckande öppenmarksfåglar (finns även motsvarande studier för skogshäckande fåglar, även dessa referenser har Banverkets utredare bortsett från då störningen av hackspettar m fl "bedöms") utan tvekan de bästa som finns att tillgå för att bedöma störning av öppna områden som de vid Umedeltat. Att så inte har skett är ett brott mot kunskapsparagrafen i Miljöbalken och i ljuset av MD´s upprepade frågor till Banverket om effekterna på Umedeltat i det närmaste en smärre skandal. Vi utgår nu från att Miljödepartementet och Naturvårdsverket, som ytterst ansvariga för att våra naturresurser i Sverige förvaltas enligt vår lag, ser till att en riktig bedömning av järnvägens effekter på fågellivet görs innan "kompensationspaketet" bedöms. 

Andra forskargrupper stödjer Reijnen´s arbeten
Forman´s grupp i USA har kommit fram till liknande slutsatser som Reijnens, att det är buller som verkar vara "key-factorn". Några citat (Forman et al., 2002): 

sid 782: "Estimates for The Netherland and the United States indicate that the direct ecological effects of roads and traffic cover nearly one fifth of the total land area (Reijnen 1995 (thesis), Reijnen et al., 1995; Forman and Deblinger ,1998; Forman 2000). These studies suggest that traffic noise is a key factor that may alter avian communites for hundreds of meters from a busy road". 

"The main alternative hypothesis to traffic noise as the key factor are: visual disturbance, air pollutants, microclimateic modifications, attraction of birds to road corridor resulting in higher roadkill mortality, and predators attracted to the road vicinity. However, none of these alternatives seems to have an effect that would normally extend outward nearly far enough to explain the bird patterns found." 

Conclusions: "Because a traffic noise effect appears to extend outwards for several hundreds of meters on both sides of highways, even in a forested landscape, a huge total area contains degraded avian communities. Thus busy highways should not be near nature reserves and most other natural resource areas, and vice versa." 

"The noise models used in some nations for planning development near highways could usefully be adapted for protecting wildlife". 

Det finns ytterligare ett 10-tal referenser om vägars störning av öppenmarksfåglar. T ex en studie i England som visar att Tjockfoten har significant lägre häckningsdensiteter minst 1 km kanske upp emot 3.6 km från större vägar (Green et al., 2000). 

Referenser 

Green, R.E., Tyler, G.A. & Bowden, C.G.R. 2000. Habitat selection, ranging behaviour and diet of the stone curlew (Burhinus oedicnemus) in southern England. Journal of Zoology 250, 161-183. 

Forman, R.T.T., and Deblinger, R.D. 1998. The ecological road-effect zone for transportation planning, and a Massachusetts highway example. Pages 78-90 in Evink, G.L. et al (Eds.) Proceedings of the international conference on wildlife and transportation. Publ. FL-ER-69-98, Florida Department of Transportation, Tallahasse, Fl. 

Forman, R.T.T. 2000. Estimate of the area affected ecologically by the road system in the United States. Conservation Biology 14:31-35. 

Forman, R.T.T, Reineking, B. & Hersperger, A.M. 2002. Road Traffic and Nearby Grassland Bird Patterns in a Suburbanizing Landscape. Environmental Management Vol. 29, No. 6, 782-800

Reijnen, R., Foppen, R. & Meeuwsen, H. 1996. The effect of traffic on the density of breeding birds in dutch agricultural grasslands. Biological Conservation 75, 255-260. 

Reijnen, R., Foppen, R. & Veenbaas, G. 1997. Disturbance by traffic of breeding birds: evaluation of the effect and considerations in planning and managing road corridors. Biodiversity and Conservation 6, 567-581. 

Reijnen, R., Veenbaas G. & Foppen, R. 1995. Predicting the effect of motorway traffic on breeding bird populations. Road and Hydraulic Engineering Division of the Ministry of Transport, Public works and Water management, Wageningen.

Tulp, I., Reijnen, R. & Dirksen, S. 2004. Disturbance of breeding grassland birds by railway traffic. Wader Study Group Bulletin 103, 18.

Källa:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen