Dokumentarkiv PDF Skriv ut Skicka sidan


PÅMINNELSER

 NATURVÅRDSVERKETs yttrande om Botniabanan genom Umeälvens deltaområde. 2003-02-20 [Visar att NV valt att inte bidra med sin kompetens för att genom alternativa/justerade sträckningar minimera intrånget i Natura 2000. Notera miljöjuristens avvikande mening sist i dokumentet] 

 Banverkets nya kompensationsåtgärder är egentligen skötsel av Natura 2000 - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (2,5 Mb) 2007-02-15 
 
Viktiga dokument i kronologisk ordning 

 REGERINGSRÄTTEN godkänner REGERINGENS tillåtlighet. Men en ledamot reserverar sig! 2008-12-10 

 SNF/SOF:s kommentarer på REGERINGENS svar på REGERINGSRÄTTENS frågor 2008-05-13 

95 Rosengrens kommentarer på Regeringens svar på Regeringsrättens frågor2008-04-29 

 REGERINGENS svar på REGERINGSRÄTTENS frågor 2008-04-10 

 REGERINGSRÄTTEN ställer en rad frågor till REGERINGEN gällande bl a alternativhanteringen 2008-02-07 

 Komplettering av SNF och SOF:s begäran om rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2008-01-24 

 Sakägare och ornitologer kommenterar NATURVÅRDSVERKETS okritiska roll som remissinstans i miljöprövningen av Botniabanan SR, P1-morgon 2008-01-02

90 SNF och SOF begär rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2007-12-28 

 Markägarna gm advokat Rosengren begär rättsprövning i HÖGSTA DOMSTOLEN 2007-12-20 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS andra dom 2007-12-06 

 VOF:s kritik mot att LÄNSSTYRELSEN bildar naturreservat i Degernäs för skydda Botniabanan 2007-12-02 

 SNF:s och SOF:s förslag på justering av östlig Botniabana - TEXT ochKARTOR
2007-10-15 

85 SNF:s och SOF:s kommentar till MILJÖÖVERDOMSTOLEN angående Banverkets begäran att få börja bygga innan kompensationsåtgärderna fungerar2007-08-20 

 VOF:s invändning mot att banverket ansöker om vattendom för kompensationsåtgärder innan dessa godkänts av EU eller vunnit laga kraft i Sverige 2007-08-15 

 Adv Rosengrens begäran om rättsprövning i Regeringsrätten av regeringens tillåtlighet, med fokus på alternativhanteringen 2007-08-10 

 Sveriges svar på dessa frågor från EU-Kommissionen 2007-03-20 

 EU-Kommissionens frågor till Sverige med anledning av klagomål på kompensationsåtgärder 2007-02-22 

80 SOF/SNF:s juridiska ombud Dr C. Hörnberg-Lindgrens slutanförande i Miljödomstolen 2007-02-16 

 Den skandinaviska taigasädgåsens bevarandestatus behöver omvärderas. Sakkunnigutlåtande av Ulf Skyllberg framfört inför Miljödomstolen (2 Mb) 2007-02-15 

 Banverkets nya kompensationsåtgärder är egentligen skötsel av Natura 2000 - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (2,5 Mb) 2007-02-15 

 Analys av Banverkets nya kompensationspaket i Umedeltat - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (7 Mb) 2007-02-15 

 Geografisk fördelning av rödlistade arter i Umedeltat - sakkunnigutlåtande av Per Hansson framfört inför Miljödomstolen (5 Mb) 2007-02-15 

75 SOF/SNF:s juridiska ombud Dr C. Hörnberg-Lindgrens inlaga till andra omgången i Miljödomstolen 2007-01-31 

 Sakägarnas advokat Björn Rosengrens inlaga till andra omgången i Miljödomstolen 2007-01-18 

 Prof i miljörätt Jonas Ebbessons rättsutlåtande om Natura 2000 och regeringens tillåtlighet - Bilaga 1 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Tågbuller i relation till taigasädgåsen. Bilaga 2 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Train Noise in Relation to Night Roost of the Taiga Bean Goose in the Ume River Delta. (som ovan fast på engelska 2007-01-18 

70 Övergripande analys av Banverkets (sjätte) förslag till kompensationsplan. Bilaga 3 till adv Rosengrens inlaga 2007-01-18 

 Kommentar till att Banverket förkastar VOF/SOF:s förslag på justerad östlig dragning 2007-01-09 

 Banverkets "analys" av VOF/SOF:s förslag på justerad östlig dragning 2007-01-08 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS (första) BESLUT 2006-06-15 

 "Änget riskerar få Ume flygplats svartlistad 2006-05-22 

65  "Miljöprövning - ett spel för gallerierna" - debatt i Aftonbladet 2006-04-19 

 VOF:s och SOF:s krav på justerad deltadragning 2006-03-17. 

 Svenska Pilotföreningen i skarp protest mot Änget 2006-03-28. 

 VK intresserar sig för den justerade dragningen 2006-03-26. 

 Sakkunnigutlåtade om banverkets alternativ till Ängert 2006-03-14. 

60 Piloter kritiska till fågelsjön Änget 2006-02-02. 

 MILJÖÖVERDOMSTOLENS krav på banverket att ta fram alternativ som helteller delvis ersätter Änget 2006-01-11. 

 Kvantifiering av rastande fåglar i Umedeltat 2005-12-30. 

 Jonas Ebbesson bemöter Bylunds ursinniga debattinlägg 2005-05-31. 

 Banverkets GD BO Bylund ondgör sig över Botniabanans försening dagarna före prövning i Miljödomstolen 2005-05-22. 

55 Artikel om sädgässen i Umedeltat publicerad i Ornis Svecica 2005-05-02. 

 Få ostörda områden på deltaslätterna 2005-04-14. 

 Christina Hörnberg Lindgrens slutplädering vid Miljödomstols-förhandlingarna 24/2 2005-03-21. 

 Christina Hörnberg Lindgrens inlaga för SOF:s räkning vid Miljödomstols-förhandlingarna 24/2 2005-03-21. 

 SVT rapporterar från Miljödomstolsförhandlingarna SVT 2005-02-25. 

50  Umedeltat i Sverigetopp beträffande rödlistade fågelarter 2005-02-22. 

 Svenskt Flyg begär att Luftfartstyrelsen granskar flygsäkerheten kring ÄngetSvD 2005-02-20. 

 Störning av IBA arter i Umedeltat 2005-02-15. 

 Svenskt Flyg kritisk mot fågelsjön nära flygplatsen DN 2005-01-29. 

 Uppdatering av fågeldata för Umedeltat 1972-2004, med beskrivning av IBA-status. 2005-01-25

45  Svenska miljörörelsen vädjar till EU-parlamentet att pröva fallet med Botniabanan. 2005-01-20. 

 Bild 2004-04-13 som visar att det var främst sångsvan och trana som gillade Banverkets liggsädsmatning på Skäret Foto Per Bernhardtson. 

 VOF/SOF tillbakavisar taktiska beskyllningar från Banverket och deras anhängare 2005-01-12

 Banverket beskyller VOF/SOF för att överdriva fågeldata 2004-12-13

 Taigasädgässens, grågässens, sångsvanarnas och tranornas födosök i Umedeltat våren 2004. På engelska (1,2 Mb)

40  Svenska Dagbladet beskriver det juridiska läget för Botniabanan genom Umedeltat 2004-11-28

 SOF överklagar Länsstyrelsens beslut 2004-11-11

 SNF överklagar Länsstyrelsens beslut 2004-11-04

 Sakägarnas advokat anser att Miljödomstolen inte ska ge tilltånd till deltabro2004-10-28

 LÄNSSTYRELSEN i Västerbotten ger sitt tillstånd att exploatera Natura 2000-området, dagarna innan förhandlingar i Miljödomstol 2004-10-14

35  Tysk sädgåsexpert varnar för Botniabanans störning av nattplatsen i Västerfjärden 2004-10-11

 Utförlig metodik för västlig infart av Botniabanan till Umeå av Mats Falk (OBS 2 Mb!) samt flera aktuella brev till och från EU kommissionen. (uppdaterad 2004-09-24)

 Vetenskapliga referenser som visar hur känsliga gäss är för störning 2004-09-21

 Bakgrundsdata till nya bullerberäkningar av ekvivalent buller över Västerjärden" 2004-09-20 

 Beräkningar av ekvivalent buller över Västerjärden" 2004-09-20

30 En översättning av den juridiska bedömningen inom EU-Kommissionen av "tvingande skäl" samt "enda alternativet" 2004-09-17

 Kommentarer till de interna dokumenten från EU-Kommissionen 2004-08-26

 42-sidor interna dokument från EU-Kommissionen som visar att man långt ifrån var positiv till att ge tillåtlighet. (1,5Mb) 2004-08-26

 Vetenskapligt styrkt att buller från vägar och järnvägar stör fåglar 2004-08-10

 VOF hävdar att Länsstyrelsen inte angett rätt habitat i Bansträckningen. Den rätta borde vara 91E0 "Alluvial lövskog tidvis översvämmad". Se med egna ögon. Foto Per Bernhardtson. 2004-07-12 

25 Bullerberäkning av planerad Botniabana vid taigasädgässens nattplats i Västerfjärden. Av Per Bernhardtson för VOF:s räkning. På engelska (0,6 Mb)

 Artikel om sädgåsens rastning i Umedeltat och norra Norrland. Fåglar i Västerbotten nr 3 / 2003

 VOF:s kritik mot att Naturvårdsverket förbiser störning av övernattande sädgäss vid bedömning av föreslagen Botniabana genom Umeälvens delta.2004-03-16 

 VOF/UFF:s synpunkter på järnvägsplan genom Umedeltat. 2004-03-04 

 Läs kritik mot Banverkets bullerkalkyl i Umedelta och Umeå. 2004-03-07 

20 John Jeglum´s utlåtande om skogshabitaten på Stor-Sandskär 2004-02-20 

 Skälen till VOF:s och UFF:s utträde ur Banverkets referensgrupp. 2003-10-21 

 MILJÖMINISTERN nekaR att utse en oberoende referensgrupp om kompensationsåtgärderna. 2003-09-16 

 MILJÖMINISTERN ger löfte till VOF att följa kompensationsplanen noga. 2003-06-27 

 REGERINGENS beslut att ge tillåtlighet med förbehåll. 2003-06-12

15 EU-KOMMISSIONENS yttrande (på engelska). 2003-04-24

 NATURVÅRDSVERKETS yttrande om Botniabanan genom Umeälvens deltaområde. 2003-02-20 [Visar att NV valt att inte bidra med sin kompetens för att genom alternativa/justerade sträckningar minimera intrånget i Natura 2000. Notera miljöjuristens avvikande mening sist i dokumentet] 

 VOF:s / Umeå Delta- och skärgårdsförenings klagomål på kumulativa effekter mellan flyg och tåg. 2003-02-17 

 VOF:s / Umeå Delta- och skärgårdsförenings klagomål på MKB-förfarandet.2002-11-20 

 VOF/SOF:s remisssvar om kompensationsåtgärder 2002-08-30 

10 Forskaruppropet i Aftonbladet 2002-10-16 

 SOF/SNF/WWF:s klagomål på otillräcklig klassificering av Natura2000-området.2002-03-25 

 Restaureringsplan för kustnära strandängar vid Västerfjärden i Umeälvens deltaområde. 2001-10-17 

 VOF/SOF:s remisssvar, del 1 2001-02-12 

 VOF/SOF:s remisssvar, del 2 (detaljer) 2001-02-12 

5 VOF/SOF:s samt markägarnas förslag på ett väsentligt större Natura 2000-område med både delta och slätter. 2001-01-15 

 Gåsexperten Leif Nilssons yttrande om sädgässen i relation till planerad Botniabana. 2000-12-18 

 SOF:s vädjan till Banverket att utreda alternativ till dragning av Botniabana.2000-12-01 

 SOF/VOF/UFF:s vädjan till Länsstyrelsen att snarast ge Umedeltat med slätter ett lagligt skydd samt att undvika dragning av Botniabana. 2000-10-10 

Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap MB - ett PM med flödesschema
 Kartor 

 KARTA Natura 2000

 ÖVERSIKTSKARTA Umeälvens mynning