Kampen om Umedeltat - är över PDF Skriv ut Skicka sidan

RengrundetIII_small

Sädgässen nattplats i norra Västerfjärden ligger alldeles invid den sydligaste delen av slättlandet, Skäret, som därför är den absolut värdefullaste födosöksplatsen för sädgässen. Fotomontage av Mats Falk visar var Banverket vill dra Botniabanan på en bank som är från ca 4 m i västra delen av bilden till 10 m vid passagen av E12:an. Ovanför banken kommer spår och matarledningar. Blå ring till höger visar det välkända Bergötornet, en av umetraktens allra flitigast besökta fågellokaler. (Foto: Staffan Müller)

Se SVT:s Uppdrag Granskning 24/8-2004, före miljöprövningen!

Var någon annanstans än i Sverige tillåts jungfrulig primär landhöjningsskog (av EU prioriterat habitat) avverkas? Så här behandlar Banverket primärskogen på Stor-Sandskär, mitt i Natura 2000-området Umeälvens delta och slätter! Läs prof John Jeglums utlåtande om denna skog. Miljön väger fjäderlätt mot det tunga Banverket. Och miljödomstolarna accepterar regeringens påstående att det skulle saknas "ekonomiskt bärkraftiga alternativ", dragningen genom deltat skulle vara av "allt överskuggande samhällsintrese" samt att intrånget går att kompenserar.... Vart har rättsväsendet i Sverige hamnat? 
Natura_9030_014s

Skänk gärna en slant till VOF:s långvariga strid för Umedeltat. Skicka bidraget till pg 1 29 11-4 och ange "Umedeltat". TACK!

Ledande miljöjurister är överens om att Botniabanan genom NATURA2000-området bryter mot Miljöbalken. Se SVT:s Uppdrag Granskning 24/8-04!

I Natura 2000-området "Umeälvens delta och slätter" har 276 arter rapporterats (men hela 309 arterom man räknar inom den geomorfologiska enheten som utgörs av den gamla havsviken som Vindel- och Umeälvarna ihop med landhöjningen fyllt ut (KARTA). Dessutom häckar minst 125 arter häckar och flest antal arter (28) i landet rastar med så stora andelar av sina populaioner att de uppfyller BirdLife Internationals kriterier för Important Bird Area (IBA). 

I Natura 2000-området är 42 "Bilaga 1-arter" kopplade till EU:s Fågeldirektiv listade, vilket är det näst högsta antalet i Sverige. Ottenby har också 42 arter och bara Askö-Tidö (Asköviken) har fler (48). 

Inget område i Sverige har så höga potentiella värde som rastplats för en eventuell "pånyttfödd" sydostflyttande fjällgåspopulation och inget område norr om Dalälven har potential att hysa flera par av vitryggig hackspett! 

Exempel på arter med andelar på global nivå är sångsvan, sädgås, storskrake, smalnäbbad simsnäppa, myrsnäppa, lappsparv och snösparv. På EU-nivå har Umedeltat ett speciellt stort värde för den svenska populationen av sädgås, en ”ansvarsart” för Sverige och Finland. Inför man ytterligare en nivå i hierarkin kan det inte nog poängteras hur Umedeltat har en oerhört stor regional betydelse. Detta avspeglas tydligt i att ett flertal arter förekommer i numerärer över 10% av nordsvenska populationerna

Under första halvan av april månad, då de flesta andra slättområden i länet fortfarande är ogästvänligt snötäckta ligger Umeslätterna gästvänligt inbjudande för anländande vårfåglar. Även det faktum att området är det första riktigt stora bördiga slättlandskap ca 60 mil norr om Uppland framhäver Umedeltats betydelse. 

Mer än 1000 rastande sädgäss i Sverige april månad (2000-2007)

Sedan flera år tillbaka jobbar vi inom Västerbottens Ornitologiska Förening i samarbete med SOF, SNF och WWF på att förhindra en dragning av Botniabanan genom Umeälvens delta - observera att vi inte på något vis är emot banan som sådan - bara dess planerade placering! 

Genom vårt arbete i VOF/SOF har vi lyckats bli utsedda till remissinstans - vilket vi inte var vid järnvägsutredningens tillkomst 1998 - och har sedan 2000 yttrat oss till Länsstyrelsen i Västerbotten, Banverket, Naturvårdsverket, Miljödepartementet och EU:s Miljödirektorat. 

Det vi begär är att man tar hänyn till det rätta värdet av Umedeltat som vi tagit fram hösten 2000 och som resulterat i att hela det av fåglarna utnyttjade området (aktiva deltat och kringliggande slätter) blvit Natura 2000-ormåde. Vi menar att föreslagen dragning, särskilt med dessa nya fakta på bordet, är ett brott mot Miljöbalken och EU:s habitat- och fågeldirektiv. Vi vet ju nämligen att det finns funktionella alternativ som dessutom skulle bespara Umeå centrum från nattligt buller! 

Välkomna med synpunkter som kan hjälpa oss att flytta banan till en bättre plats! 

För Umedeltat i tid och otid! 

Per Hansson och Ulf Skyllberg 
för VOF:s styrelse
Mer fakta om Umedeltat 
Naturvårdsverkets beskrivning av Umeälvens delta och slätter

BirdLife Internationals Fact Sheet (obs gamla felaktiga data ligger kvar)