UDF - Verksamhetsberättelse 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan

Verksamhetsberättelse 2013

Umedeltats Fältstation (UDF)

Ringmärkning

Under 12 år har UDF bedrivit ringmärkning i Umedeltat och antalet ringmärkare och medhjälpare har stadigt ökat och därmed också antalet märkta fåglar och arter. I maj införskaffade UDF två husvagnar i syfte att brukas som logi för ringmärkare. UDF fick även ta emot en byggnadsbarack som bortskänktes av Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Baracken har fungerat som ringmärkningslab och förråd. Husvagnarna och baracken har bidragit till ökad ringmärkningsaktivitet eftersom UDF har kunnat ta emot gästringmärkare, praktikanter och forskare vilket samtidigt skapade en samlingspunkt för ringmärkare och fågelskådare i nejden. Vi fick hjälp av ett 50 tal personer under året. Hundratals åskådare kunde njuta av att se fågelringmärkning och släppa märkta fåglar. Vid två tillfällen i maj genomförde UDF guidad fågelskådning och ringmärkning för allmänheten i Umeälvens delta under regi av Länsstyrelsen Västerbotten och VOF. I höstas genomförde vi en guidad ringmärkningstur på uppdrag av Studiefrämjandet.

Under 2013 har UDF totalt ringmärkt 16 083 fåglar av 112 arter. Detta märkantal ger en tredje plats bland fågelstationer i Sverige. Sedan 2002 har vi märkt 64 701 fåglar av 147 arter. Årets och tidigare ringmärkning har under 2013 gett 88 återfynd och 16 främmande kontroller. Återfyndsresultaten visar tydligt att en stor del av ”våra” fåglar är SO flyttare, detta är en ny och tidigare inte så studerad flyktriktning av Svenska fåglar. Fyra återfynd av ”våra” gråsiskor bland 7 svenska återfynd uppmärksammades i tidskriften RINGFORM. Fyndplatserna visar på en NO rörelse riktning och en genomsnittlig fortsatt riktning föreslår att siskorna skulle hamna i norra Kina. Under 2013 märktes även totalt 8 fågelarter med färgringar, en internationellt koordinerad verksamhet.

 

Umeå 2014-projektet Fåglarna visar vägen

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott stöttar projektet Fåglarna visar vägen som sammanlänkar kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till. Projektet arrangeras av UFF i sammarbete med UDF. I juni förseddes silltruten Laura med den första kultursatellitsändaren. Under 2014 skall de två resterande sändarna förses på en till silltrut samt en blå kärrhök, gluttsnäppa eller labb. En svartsnäppa ringmärktes med färgringar tryckta med kulturhuvudstadsloggan, under 2014 kommer bl.a. storspovungar bli märkta med dessa ringar. Via facebook (https://www.facebook.com/birdsinspire) kan alla följa fåglarna när de flyttar från Umedeltat genom Europa till Asien och Afrika och tillbaka igen.

Inventering av rastande fåglar

För trettonde våren i rad genomfördes organiserade, i stort sett dagliga, räkningar av rastande sångsvan, sädgås, grågås och trana i Umedeltats slättland. Summorna blev dock låga p g a den mycket sena och kalla våren i södra Sverige. När våren väl tog fart och svanar och gäss drog norrut från Mälardalen runt 15-20: april, så var kustlandet och stora delar av inlandet i Västerbotten och Norrbotten i stort sett snöfritt. Det varma vädret resulterade i omfattande översvämningar i slättlandet, men konsekvensen av det varma vädret blev att svanar, gäss och tranor stannade mycket kort tid och i små antal. Maximalt räknades 1872 sångsvanar den 17.4, 792 grågäss och 1421 sädgäss den 22.4 och 120 tranor den 25.4.   

Inventering av häckande fåglar

På uppdrag av länsstyrelsen genomförde UDF en häckfågelinventering på Holmöarna under juni månad. Öar inventerades i fyra delområden om 2x2 km, i huvudsak runt Grossgrundet och södra Ängesön.

Samhällsinformation – Umeå flygplats

UDF har blivit inbjudan att föreläsa om fågellivet i slättlandet kring Umeå flygplats och föreslagit metoder att reducera riskerna för farliga kollisioner mellan fåglar och flygplan. Personalen på flygplatsen följde råden vilket omedelbart resulterade i färre incidenter! 

 

-Umedeltats Fälstation-